จ่ายภาษีออนไลน์ ทำอย่างไร ช่องทางการชำระภาษีที่สะดวกกว่าเดิม

21 views

1 min read

การยื่นชำระภาษีเป็นหน้าที่ที่ดีของประชาชนผู้มีรายได้ ที่จะต้องชำระต่อรัฐบาลอย่างถูกกฎหมาย เพื่อที่ทางรัฐบาลจะสามารถนำเงินภาษีเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ในปัจจุบัน การยื่นภาษีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ได้แล้ว สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนเยอะเลย เนื่องจากเมื่อก่อนนั้นถ้าจะยื่นภาษีก็จะต้องเดินทางไปจ่ายที่สำนักงานโดยตรง ทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการเดินทางเลยนั่นเอง

วิธีการยื่น จ่ายภาษีออนไลน์

การยื่นจ่ายภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดามีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91

 • ภ.ง.ด.90 สำหรับบุคคลผู้มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผลจากการลงทุน
 • ภ.ง.ด.91 สำหรับบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้หลักจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีรายได้เสริมอย่างอื่นนอกจากเงินเดือน อย่างเช่น พนักงานบริษัท

และวิธีที่จะยื่นจ่ายภาษีออนไลน์นั้น ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรเลยเพียงแค่ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่1 สมัครเข้ามาในระบบ

ยื่นภาษีในระบบ E-Filing ของเว็บไซต์  กรมสรรพากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีครั้งแรกจะต้องเลือก สมัครสมาชิกก่อน เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจึงทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการยื่นภาษี

สำหรับขั้นตอนนี้ ในหน้าหลักระบบจะแสดงข้อมูล ที่จะต้องกรอก ดังนี้

 • ผู้มีเงินได้
 • สถานภาพผู้มีเงินได้
 • สถานะยื่นแบบ
 • คู่สมรส
 • ข้อมูลการมีเงินได้และสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรส

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเงินได้ และค่าลดหย่อนต่างๆ

สำหรับหน้าเลือกเงินได้/ลดหย่อน ระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี้

 • เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน
 • เลือกเงินได้ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน
tax

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกเงินได้

ระบบจะแสดงข้อมูล ตามที่ผู้ยื่นได้เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่เลือกก็จะไม่ปรากฏให้กรอกข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นสามารถย้อนกลับไป ลด/เพิ่ม ประเภทเงินได้ โดยเลือกที่ เลือกเงินได้/ลดหย่อน

ขั้นตอนที่ 5 คำนวณภาษี

ระบบจะทำการสรุปข้อมูลการคำนวณภาษี และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสามารถบันทึกในส่วนการคำนวณภาษีได้ ดังนี้ (กรณีไม่มี ให้ใส่ 0.00)

 • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/สถานพยาบาล/อื่นๆ
 • เงินบริจาค
 • ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการยื่นแบบ

 • เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้  ยืนยันการยื่นแบบ ระบบจะแสดงหน้าแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ผู้ยื่นสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกและจำนวนภาษีที่ผู้ยื่นได้ชำระเพิ่มเติม หรือจำนวนภาษีที่ชำระไว้เกิน กรณีไม่มีภาษีชำระเพิ่มเติมและภาษีที่ชำระไว้เกิน ระบบจะแสดงเป็น 0.00 บาท
 • เลือก ยืนยันการยื่นแบบ จะสิ้นสุดการบันทึกแบบแสดงรายการภาษี

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลในการยื่นแบบ

ในขั้นตอนสุดท้ายผู้ยื่นจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และกดเลือก ยืนยันการยื่นแบบเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ ยื่นจ่ายภาษีออนไลน์

เอกสารที่ต้องใช้ มีอะไรบ้าง

ในการยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ สำหรับผู้ยื่นจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

1.แบบฟอร์ม ภ.อ.01

2.แบบฟอร์ม ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ

3.ในกรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีไม่สามารถสมัครจ่ายออนไลน์ด้วยตัวเอง)

ข้อดีของการจ่ายภาษีออนไลน์

ในการยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ นั้นนอกจากจะทำให้ได้รับความสะดวกสบายขึ้นแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์มากมายอย่างเช่น

Sponsored

1.จ่ายผ่านออนไลน์ กรมสรรพากร ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการสมัครแถมยังประหยัด เวลา และค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงาน ซึ่งการยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ถือว่าสะดวกสบายตอบโจทย์มากกว่า

2.ผู้ยื่นภาษีจะได้รับสิทธิ์พิเศษสามารถขยายเวลาในการยื่นแบบฯ และการชำระภาษี ยืดออกไป 8 วัน นับตั้งแต่พ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่ทางกฎหมายได้กำหนดไว้

3.สำหรับช่องยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดราชการ สำหรับยืนแบบฯ ประเภทอื่นๆ จะเปิดให้บริการระหว่าง 6.00 – 22.00 น ของทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ โดยต้องอยู่ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดยื่นแบบฯ ประเภทนั้นๆ และถ้าวันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบฯ ที่ตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ยื่นจะได้รับสิทธิยื่นแบบฯในวันถัดไปได้อีกหนึ่งวัน

4.ระบบออนไลน์จะมีโปรแกรมที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ตามที่กรอกไว้ในแบบฯ และถ้าพบข้อมูลที่ผิดพลาด ในบางกรณีระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้แก้ไขได้อย่างทันที5.เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กรมสรรพากรจะได้รับแบบฯ และเงินภาษีที่ท่านได้จ่ายไปแล้วจะมีหลักฐานยืนยันใน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1  ยืนยันตอบรับทันทีเมื่อทำรายการยื่นแบบฯ สำเร็จ

ระดับที่ 2  ยืนยันการรับแบบฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ในวันถัดไป

ระดับที่ 3  ยืนยันการรับชำระภาษีด้วยใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์โดย

 • เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  แล้วป้อน "หมายเลขผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ที่ใช้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • กรณียื่นแบบฯ แล้วมีเงินภาษีต้องชำระ  พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้  ถัดจากวันที่ชำระภาษีแล้วประมาณ 2 วันทำการ
 • กรณียื่นแบบฯ แล้วไม่มีเงินภาษีต้องชำระ / ยื่นแบบฯ แล้วมีเงินภาษีที่ขอรับคืน  พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ ถัดจากวันที่ยื่นแบบฯ สำเร็จแล้วประมาณ 2 วันทำการ

6.ผู้ยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ จะได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น  เนื่องจากว่าลดขั้นตอน อย่างเช่น การบันทึกข้อมูล  และการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ เราจะเห็นว่าการจ่ายผ่านระบบออนไลน์นั้นนอกจากจะสะดวกสบายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางแล้ว เรายังจะได้รับสิทธิ์พิเศษมากมากอีกด้วย เพราะการชำระภาษีคือหน้าที่ของพลเมืองที่ดีร่วมกันจ่ายภาษีประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/