เงินค่าคลอดบุตร เบิกประกันสังคมของพ่อได้ไหม? ต้องทำอย่างไร

50 views

1 min read

ประกันสังคมคลอดบุตร เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ประโยชน์ที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ในกรณีคลอดบุตร ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า คุณพ่อสามารถเบิกเงินประกันสังคม เงินค่าคลอดบุตร ได้ โดยคุณพ่อจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์เหมือนกันกับคุณแม่ทั่วๆ ไป แต่จะแตกต่างกันตรงที่คุณพ่อจะเสียสิทธิ์เงินสงเคราะห์หยุดงานไป โดยคุณพ่อจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์อะไรบ้าง และจะต้องดำเนินการอย่างไร มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

เงินค่าคลอดบุตร เบิกประกันสังคมของพ่อได้ไหม

สำหรับคุณพ่อที่ทำประกันสังคมไว้ สามารถเบิก เงินค่าคลอดบุตร ได้ โดยคุณพ่อจะได้รับสิทธิและประโยชน์เหมือนกันกับคุณแม่ทั่วๆ ไป แต่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ของคุณพ่อหรือคุณแม่เบิก (กรณีมีประกันสังคมทั้งคู่) โดยถ้าเลือกของฝั่งคุณพ่อใช้สิทธิ์ คุณพ่อจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ เงินสงเคราะห์หยุดงานเหมือนกับการเบิกของฝั่งคุณแม่ แต่ในกรณีคุณแม่ไม่ได้ทำประกันสังคมไว้ คุณพ่อสามารถเบิก ค่าคลอดบุตรประกันสังคม ได้ปกติ โดยคุณพ่อจะเบิกประกันสังคมแทนภรรยาได้ตามสิทธิ์ดังนี้

  • ค่าคลอดบุตร 15,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่มีบุตร
  • คุณพ่อจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอีกเดือนละ 800 บาท โดยจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนกว่าลูกจะอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

ขั้นตอนการยื่นเบิกค่าคลอดบุตร

คุณพ่อสามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์ค่าคลอดบุตร ได้ที่สำนักงานประกันสังคมตามพื้นที่ของแต่ละจังหวัด และสาขาทั่วประเทศไทย (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณะสุข) ในวันและเวลาราชการ คุณพ่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็สามารถทำได้ และนอกจากนี้ยังสามารถยื่นผ่านไปรษณีย์ใกล้บ้านได้ โดยจ่าหน้าซองว่า “ฝ่ายสิทธิประโยชน์” โดยขั้นตอนการยื่นจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2 - 01 ให้ผู้ประกันตนทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ

2.สำเนาสูติบัตรของบุตร 1 ชุด (กรณีเป็นลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของแฝดทั้งคู่)

3.สำเนาทะเบียนสมรส หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนไม่มีทะเบียนสมรส

4.ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก โดยจะต้องมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารธนชาติ, ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารอิสลาม, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยการยื่นเอกสารรับสิทธิประโยชน์ เงินค่าคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะต้องยื่นทั้งหมด 2 ชุด หากต้องการจะเบิกทั้งเงินค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร แต่ถ้าใครต้องการรับสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ให้ยื่นแค่เอกสารชุดเดียว

Sponsored

ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส พ่อเบิกเงินค่าคลอดได้ไหม

สำหรับสิทธิประโยชน์ ค่าคลอดบุตรประกันสังคม ในกรณีที่สามีอยู่กินกับภรรยาอย่างเปิดเผยแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส กัน และฝ่ายของภรรยาเอง ก็ไม่ได้ทำประกันสังคมไว้ คุณพ่อจะสามารถเบิกประกันสังคมได้หรือไม่? คำตอบคือสามารถเบิกได้ โดยคุณพ่อสามารถยื่นเอกสารโดยใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนในกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทน

กรณีได้ลูกแฝด จะเบิกได้เท่าไหร่

เชื่อว่าคุณพ่อหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่า ในกรณีที่ภรรยาคลอดลูกแฝด จะสามารถเบิก เงินค่าคลอดบุตร ได้เท่าไหร่จะได้มากกว่าเดิมหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่คลอดลูกแฝด คุณพ่อจะได้รับเงินประกันสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

  • คุณพ่อจะเบิก เงินค่าคลอดบุตร ได้ตามปกติคือ 15,000บาท / ครั้ง ถึงแม้ว่าจะคลอดแฝดก็ไม่สามารถเบิกเงินเพิ่มเป็นสองเท่าได้ เพราะทางประกันสังคมจะเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรเป็นจำนวนครั้ง ไม่ใช่จำนวนบุตร
  • แต่คุณพ่อจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 / คน ตามจำนวนบุตรที่คลอด หมายความว่าจะได้รับเงินสงเคราะห์ไปเลย 1,600 บาท / เดือน กำหนดไว้สูงสุดไม่เกินคราวละ 3 คนเท่านั้น

กี่วันถึงจะได้รับเงิน

ในการรับ เงินค่าคลอดบุตรประกันสังคม นั้น คุณพ่อจะได้รับเงิน หลังจากที่ทางประกันสังคมได้ตรวจสอบ ข้อมูลของผู้ทำประกันตนว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไร ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประกันตน ภายใน 5 – 7 วันทำการ หลังจากที่เอกสารได้รับอนุมัติแล้ว

ถ้ามีประกันสังคมทั้งพ่อและแม่ ต้องใช้ของใคร

ในกรณีทั้งคุณพ่อและคุณแม่มีประกันสังคมด้วยกันทั้งคู่ จะสามารถใช้สิทธิในการ เบิกเงินค่าคลอดบุตร ได้แค่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเบิกซ้ำกันได้ เพราะฉะนั้นคุณพ่อกับคุณแม่จะใช้ประกันสังคมของทางฝั่งใดก็ต้องคิดให้ดีเสียก่อน เพราะถ้าจะใช้ของฝั่งคุณพ่อ คุณพ่อก็จะเสียสิทธิ์เงินสงเคราะห์หยุดงานไป ดังนั้นในกรณีคุณพ่อคุณแม่มีประกันสังคมด้วยกันทั้งคู่ควรเลือกใช้สิทธิประกันสังคมของฝั่งคุณแม่จะดีกว่า เพราะจะได้รับเงินสงเคราะห์หยุดงานไปด้วยนั่นเอง

และนี่คือรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่คุณพ่อจะได้รับจากทางประกันสังคม ในกรณีที่ภรรยาคลอดบุตร รู้อย่างนี้แล้วคุณพ่ออย่าลืม รักษาสิทธิ์ประโยชน์ของตนเอง ในการเบิก เงินค่าคลอดบุตร กับทางประกันสังคมทุกครั้ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับทางสำนักงานประกันสังคม หรือจะโทร 1506 ก็ได้

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/