มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ เมื่อเกษียณ จะได้เงินประกันสังคมเท่าไหร่

16 views

1 min read

สำหรับมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า การที่เราส่งประกันสังคมทุกๆ เดือนที่ตัดผ่านบัญชีเงินเดือนของเรานั้น เมื่อเกษียณเราจะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งการที่เราส่งทุกเดือนนั้นเราได้สิทธิอะไรบ้าง ต้องบอกเลยว่าประกันสังคมมีดีกว่าที่คิด เพราะเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่ทำประกันสังคมไว้ และประกันสังคมยังให้สิทธิประโยชน์ทดแทนกับผู้ประกันตนอีกด้วย อย่างเช่น กรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร ว่างงาน หรือ ชราภาพ ผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้จากทางประกันสังคม

เงินประกันสังคม คืออะไร

คือเงินที่ผู้เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมได้ทำการจ่ายสมทบไว้ และเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุงานก็จะได้รับเงินประกันสังคมจากทางประกันสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ จะได้มากหรือน้อยเท่าไหร่ ก็ขึ้นกับเงินที่ทางผู้ทำประกันตนได้ถูกหักไว้ในแต่ละเดือน

เพราะประกันสงคมก็คือ สวัสดีการที่ทางรัฐมอบให้กับทางลูกจ้าง โดยที่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามที่ทางกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะทำการหักจากฐานเงินเดือนของผู้เป็นลูกจ้าง จำนวน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/ เดือน เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต สำหรับผู้มีรายได้ ประกันสังคมนั้นได้มีมานานแล้วในต่างประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยเพิ่งมีมาในปี พ.ศ. 2480 โดยประเทศไทยได้มีสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2533 เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง จากการเจ็บป่ายจากการทำงาน

เกษียณ ได้เงินประกันสังคมเท่าไหร่

สำหรับผู้ที่ทำประกันตนจากทางประกันสังคม เมื่อถึงครบอายุเกษียณจากงานแล้วผู้ที่ทำประกันสังคมไว้ก็จะได้รับเงินประกันสังคมซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับเงินบำเหน็จชราภาพผู้ทำประกันตน จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือนหรือ 15 ปี โดยได้แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

1. ผู้ทำประกันตนจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับบำเหน็จเท่ากับเงินที่ผู้ทำประกันตนจ่ายสมทบเท่านั้น

 • ผู้ทำประกันตนจ่ายสมทบมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับเงินที่ผู้ทำประกันตนได้จ่ายสมทบ บวกกับเงินที่นายจ้างสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้
 • กรณีผู้รับเงินชราภาพ ได้ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน โดยนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือน ที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

2. บำนาญชราภาพ ผู้ทำประกันตนจ่ายสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

 • เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน ถึงแม้ว่าอาจจะเคยหยุดส่งไปแล้วช่วงหนึ่ง แต่กลับมาเข้าระบบประกันสังคมใหม่ หรือว่าส่งติดต่อกันมานานแล้ว 15 ปีก็ตาม จะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย(ฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท )
 • แต่ถ้าผู้ทำประกันตนมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ก็จะได้บำนาญบวกเพิ่มขึ้นไปอีก 1.5% ทุก ๆ 12 เดือน หรือ 1 ปี เช่น จ่ายเงินสมทบ 35 ปี ผู้ประกันตนก็จะได้รับบำนาญเป็น 20% + (1.5% x 20 ปี) เท่ากับ 50%

เงื่อนไขที่ต้องรู้

ผู้ทำประกันตนจะได้รับเงินประกันสังคม เมื่อตอนเกษียณ สำหรับเงื่อนไขที่จะได้รับนั้นจะมีดังนี้

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ

Sponsored
 • ผู้ประกันตนได้ทำการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ประกันตน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
 • เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
 • ผู้ทำประกันตนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

ขั้นตอนการยื่นรับเงินเมื่อเกษียณ

เมื่อถึงครบอายุเกษียณงานแล้วผู้ทำประกันตนจะได้รับเงินประกันสังคม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินเมื่อเกษียณอายุดังนี้

 • ผู้ประกันตน หรือผู้เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มสปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัดและสาขา (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจหลักฐานและพิจารณา
 • สำนักงาน ประกันสังคมได้ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • พิจารณาสั่งจ่าย

จะเป็นเงินสด / เช็คให้กับทางผู้ประกันตนโดยทางผู้ประกันตนไม่สามารถมารับได้ จะต้องทำใบมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน หรือจะส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์แทน หมายเหตุ : เงินบำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือน เงินบำเหน็จชราภาพ จ่ายครั้งเดียว

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากเราจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่าง การทำงานมากมายแล้ว และเมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคง ได้รับเงินประกันสังคมเป็นเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกันของชีวิตอีกด้วย

และนี่คือสิทธิต่างๆ ที่ผู้ทำประกันสังคมไว้จะได้รับเมื่อถึงวัยเกษียณ ซึ่งการทำประกันสังคมนั้น สามารถรับเป็นเงินบำเหน็จ หรือบำนาญก็ได้ หลายคนคิดว่าการทำประกันตน เสียประโยชน์เปล่าซึ่งความจริงแล้วเมื่อครบกำหนดถึงวัยเกษียณผู้ที่ทำประกันตนไว้จะได้รับเงินประกันสังคม ไว้เป็นเงินเพี่อเลี้ยงชีพต่อไปซึ่งถือเป็นหลักประกันของชีวิตอย่างดีเลย

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/