ประกาศแล้ว! อีก 90 วัน บังคับใช้ กฎหมาย “ฉีดไข่ฝ่อ”

6 views

1 min read

ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎหมายป้องกันการทำผิดซ้ำ เฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด พ่วงกับมาตรการทางการแพทย์ คือ “ฉีดไข่ฝ่อ”

โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้อยู่ในหมวด 4 มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ที่มีหลายมาตรการ อาทิ


1.ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายจากการกระทำความผิด

2.ห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด

3.ห้ามเข้าเขตกำหนด

4.ห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

5.ห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อละแวกชุมชนที่ตนพักอาศัย

6.ให้พักอาศัยในสถานที่ที่กำหนด

7.ให้พักอาศัยในสถานบ้าบัดที่กำหนดหรือให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลในสถานบ้าบัดภายใต้การดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขตามที่ศาลเห็นสมควร

8.ให้ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานหรือผู้ดูแลสถานที่พักอาศัยหรือสถานบำบัด

9.ให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือได้รับการเยี่ยมจากพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่อื่นตามระยะเวลาที่กำหนด

Sponsored

**10.ให้ใช้มาตรการทางการแพทย์ หรือมาพบหรือรับการตรวจรักษาจากแพทย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกำหนด

11.ให้เข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู แก้ไข หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกำหนด

12.ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือการเปลี่ยนงาน

13.ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในการเฝ้าระวัง

ซึ่งกฎหมาย “ฉีดไข่ฝ่อ” จะอยู่ในส่วนของข้อ 10 มาตรการทางการแพทย์ จะหมายถึงการให้ยากดฮอร์โมนเพศชาย แก่ผู้กระทำผิด หากเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ มีเงื่อนไขดังนี้

👉🏻แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และอายุรศาสตร์อย่างน้อย 2 คน เห็นพ้องกัน

👉🏻ได้รับความยินยอมจากผู้กระทำผิด

อ่านเพิ่มเติม... คลิก

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/

Editor